STRONA GŁÓWNA
PSYCHOLOG / TERAPEUTA CENTRUM TERAPII I PSYCHOEDUKACJI INFORMACJE
KLAUZULA RODO

Centrum Terapii i Psychoedukacji Dzieci i Dorosłych Anna M. Pietrzykowska

ul. Narutowicza 36,

99-300 Kutno

annapietrzykowskapsycholog@wp.pl

Tel: 535 - 351 - 236


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Terapii i Psychoedukacji Dzieci i Dorosłych Anna M. Pietrzykowska w zakresie potrzebnym do realizacji świadczonych usług dotyczących konsultacji psychologicznych oraz sesji terapeutycznych. Przetwarzanie obejmuje także dane osobowe mnie jako pacjenta, uzyskane podczas sesji prowadzonej online.

Niniejsza zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta przez wysłanie wiadomości e-mail na adres annapietrzykowskacoach@wp.pl lub przez oświadczenie złożone na piśmie wysłane na adres gabinetu podany wyżej.

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Centrum Terapii i Psychoedukacji Dzieci i Dorosłych Anna M. Pietrzykowska 
adres: ul. Narutowicza 36; 99-300 Kutno  – zwanych dalej Administratorem

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

dane
3. Pani/Pana dane osobowe (oraz osoby będącej pod Pana/i opieką prawną*) objęte są tajemnicą zawodu psychologa. Przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji psychologicznej, prowadzenia sesji w gabinecie oraz online i wystawiania rachunków.
Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa lub sytuacji bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, które należy zgłosić odpowiednim służbom, żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem:
– sytuacji korzystania z usługi sesji online przez komunikator Skype, Whatsapp lub inny – Centrum Terapii i Psychoedukacji Dzieci i Dorosłych Anna M. Pietrzykowska zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności rozmowy przez wybrany komunikator, lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

W przypadku niepodania danych, niemożliwe jest zawarcie umowy o świadczenie usług konsultacji psychologicznych oraz sesji terapeutycznych i innych dokumentów zawierających dane osobowe i wszelkich czynności z nimi związanych.

6. Przysługuje Pani/Panu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

• prawo do przeniesienia danych osobowych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

• cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 2 lat od ostatniej wizyty. W przypadku nieuzyskania zgody na dalsze przechowywanie danych, ulegną one zniszczeniu